Na červenou se jezdit nemá, ale ruku na srdce, kdo někdy „neprojel“?

Rubrika: Rozhovory Zveřejněno: sobota 1. říjen 2022 Autor Vojtěch Gabriel Vytisknout E-mail

Doprava, věčné téma nejen přátelských rozhovorů, hospodských vtipů či politických debat. Mnoho lidí má svůj názor, který považují za naprosto správný a ověřený lety praxe. V České republice má řidičský průkaz přes šest milionů lidí a tak musí být docela velká náhoda, trefit se do někoho, kdo jej skutečně nemá. Musíme si uvědomit, že počet šesti milionů z celku všech obyvatel výrazně snižuje skupina, která jej mít kvůli věku prostě nemůže!

V současné době probíhají diskuse na téma změny bodového systému, zavedení nových hranic pokut a také snížení věkové hranice pro získání řidičského oprávnění skupiny B. My jsme se tomuto tématu věnovali již několikrát, a vždy tak, že jsme komentovali návrh novely zákona, který nakonec nespatřil světlo světa. Kdo ví, možná současný návrh projde, nebo projde s výraznými změnami či bude zamítnut a my budeme čekat na další novelizaci. Pokud projde, nastane více úprav a také změn k lepšímu. Ovšem nic není dokonalé, takže některé změny mohou být jen promarněnou příležitostí a některé věci se do novely jednoduše nedostaly. Nejen o této novele jsem si povídal s člověkem více než zasvěceným – Mgr. Jiřím Fillerem, který na Útvaru vzdělávání MP Praha dopravu vyučuje.

Jirko, dopravě a problematice s ní spojené se věnuješ dlouhou řadu let. Vyučuješ ji na Útvaru vzdělávání MP Praha jak začínající strážníky, tak dlouholeté kolegy. Co je z tvého pohledu asi největší problém v české dopravě?

Českou dopravu samozřejmě ovlivňuje stav pozemních komunikací, jejich výstavba a opravy. Prioritní pro náš stát, vzhledem k naší geografické poloze, je vybudování kvalitní dálniční sítě a obchvatů měst.

A to je jak vidno kámen úrazu. Nepřekvapuje mě, že nedosahujeme kvalit např. italské nebo německé dálniční sítě, zarážející však je, že nás mílovými kroky předhánějí státy jako je např. Maďarsko nebo Polsko. Za posledních deset let se jízda k Balatonu nebo k Baltu stala komfortem na rozdíl od strastiplného putování z Prahy do Brna. Nepružnost a zdlouhavost v této oblasti považuji za největší problém české dopravy.

Když se podíváme na současný bodový systém, režim trestů a pokut, je podle tebe nastaven správně? Nebo má své mezery, které by bylo potřeba zlepšit?
Současná podoba bodového systému již prošla několika právními změnami. Většina z nás si např. ještě pamatujeme dnes už zrušený 1 bod za vjetí do zákazu vjezdu apod. Dnešní podoba bodového systému by určitě zasloužila další menší úpravy.  Domnívám se, že na jednu stranu jsou řidičům ukládány body za marginální přestupky, kde by možná postačil pouze finanční postih, na straně druhé zůstávají bez bodového „ohodnocení“ závažná porušení pravidel silničního provozu. Příkladem lze uvést např. menší překročení rychlosti (např. o 12 km/hod), kde jsou řidiči přiděleny 2 body. Na druhou stranu řidič, který již zaviní dopravní nehodu např. nedodržením bezpečné vzdálenosti, způsobí škody i za několik set tisíc korun, vyvázne pouze s pokutou. Na jednu stranu zde tedy jezdí řidiči, kteří mohou mít několik zaviněných dopravních nehod, ale bodový rejstřík mají čistý, na straně druhé jsou řidiči, kteří nezavinili žádnou dopravní nehodu pouze minimálně překročili rychlost a mají záznam v bodovém systému. To už vůbec nemluvím o porušeních pravidel, kdy se na body jaksi zapomnělo, např. jízda s vozidlem „na modrý maják“, který nemá vozidlo zákonem povoleno. Ačkoli se nejedná o ojedinělý přestupek, za takové jednání řidiči body uděleny nejsou a dle novely nebudou a vyvázne pouze s finančním postihem. Zde by měl být řidiči, vzhledem ke společenské škodlivosti jeho jednání, udělen maximální počet bodů, možná i zákaz řízení.

V současné době půjde ke schválení další novela silničního zákona s novým bodovým hodnocením řidičů. Záměrně říkám další, protože úprav tady bylo za poslední roky mnoho, ale žádné nevstoupily v platnost a nebyly zakotveny v legislativě. Jistě si s ní seznámen. Je toto řešení správným směrem?
Několik let chystaná novela silničního zákona si dává za cíl zpřehlednění bodového systém zavedením pouze tří pásem 2, 4 a 6 bodů. Ale pozor, toto zjednodušení s sebou v některých případech přináší zásadu 2x a dost! 
Dám příklad: Za současného stavu projedete červený signál „Stůj“ na semaforu. Zde je třeba zmínit, že není červená jako červená. Na jedné straně to může být nedbalostní jednání, řidič semafor zkrátka přehlédne, nebo to bude úmyslné jednání. Takových je asi většina, ale z hlediska dopravní psychologie je třeba i toto rozdělit na „tvrdé“ projetí červené a na projetí, kdy řidič spoléhá, že se protáhne na žlutou a ono to zkrátka někdy nevyjde.  Ale zpět k připravované novele bodového systému. Při stávající právní úpravě platí:

Při prvním projetí červené hrozí přidělení 5 bodů a finanční postih až 5000 Kč.

Při druhém projetí červené v průběhu 12 měsíců hrozí přidělení dalších 5 bodů, vyšší finanční postih až 7500 Kč a zákaz činnosti na 1 – 6 měsíců s možností žádat uplynutí poloviny této lhůty o vrácení ŘP.

Po např. 2 – 3 měsících tedy může řidič opět jezdit se zbylými 2 body na kontě.

Troufám si s jistotou tvrdit, že takový řidič bude již velice ostražitý, protože hraje „vabank“.

Co přinese v tomto případě novela.

Za červenou nebude 5 bodů, ale 6 bodů – to je zásadní.

Při prvním projetí červené hrozí přidělení 6 bodů a zvýšený finanční postih.

Při druhém projetí červené hrozí přidělení dalších 6 bodů. Tím řidič dosáhl hranice 12 bodů a pozbývá řidičské oprávnění, o které může žádat nejdříve za 1 rok.

Tato změna může být pro některé řidiče tvrdá, vím, na červenou se jezdit nemá, ale ruku na srdce, kdo někdy „neprojel“? Až čas ukáže, zda bude tato změna přínosem.

V návrhu je rovněž zvýšení sazby u pokut. S tím asi lze jen souhlasit.
Výše pokuty v zákoně má plnit dva úkoly: 1. Už svou samotnou existencí odrazovat řidiče od protiprávního jednání (zpomalím, nebo budu platit, tady nebudu parkovat nebo budu platit apod.). 2. Při porušení pravidel přijde trest ve formě finanční sankce.  Zvyšování sazeb pokut asi musí kopírovat zvyšování platů, aby byl pro řidiče „odstrašující“ a zároveň je motivoval k respektování pravidel.

Pokud by novela prošla v současné navrhované podobě, co by znamenala pro práci strážníků v jejich každodenní činnosti?
Přibydou dopravní přestupky, které bude strážník řešit na místě uložením pokuty.  Některé tyto  dopravní přestupky budou mít pevně stanovenou výši pokuty, odpadne tedy povinnost strážníka určovat míru škodlivosti jednání v závislosti na výši pokuty. Např. překročení rychlosti o 10 až 20 km/hod, jízda bez pásů, jízda na motocyklu bez přilby (řidič, spolujezdec), ohrožení při přejíždění z jízdního pruhu do druhého pruhu – striktně 1500 Kč bez možnosti řešit takový přestupek domluvou.

V návaznosti na možnost řízení osobních vozidel řidičem od 17 let pod dohledem mentora, bude strážník oprávněn, kromě řidiče, kontrolovat i totožnost mentora, včetně zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Projde-li novela, a zvláště novela bodového systému, určitě přibude řidičů, kteří budou pravděpodobně řídit bez řidičského průkazu. Takový řidič, bude-li ho hlídka stavět, byť pro marginální přestupek (rychlost, pásy, světla apod.), s velkou pravděpodobností nebude respektovat pokyn k zastavení vozidla a bude ujíždět. Zde je důležité dodržovat taktické zásady pro zastavování vozidel (např. včas ustoupit z jízdní dráhy zastavovaného vozidla), a tím zabránit možnému zranění strážníka. Těchto případů stále přibývá a s připravovanou novelou, kdy dojde ke „snadnějšímu“ vybodování řidiče, přibývat s velkou pravděpodobností budou.

❞ Projde-li novela, a zvláště novela bodového systému, určitě přibude řidičů, kteří budou pravděpodobně řídit bez řidičského průkazu...

Úplnou novinkou má být řidičský průkaz na zkoušku, který vychází z rakouského modelu. Bude tedy možné začít dělat autoškolu již v necelých šestnácti letech a od sedmnácti let mít řidičské oprávnění skupiny B. Je to podle tebe správné řešení? Není 17 let málo? A co otázka mentora, kterého by musel mít začínající řidič u sebe?
Řidičským průkazem na zkoušku konečně kopírujeme zkušenosti jiných evropských států. Příkladem může být Francie, kdy zavedením tohoto systému poklesla nehodovost začínajících, mladých řidičů. V podstatě jde o to, že řidič může řídit vozidlo pouze za určitých podmínek a dále pod dohledem jiné osoby, která vlastní ŘP zákonem stanovenou minimální dobu. Většinou to bývá rodič. Tím je vlastně prodloužena doba výcviku a dozoru i po ukončení povinné autoškoly.

Začínající řidič v současnosti absolvuje v autoškole 28 praktických jízd po 45 minutách. Za takovou dobu reálně nelze řidiče plně připravit na všechny situace, které bude v budoucnu při řízení vozidla nucen řešit. Autoškoly mladého řidiče naučí ovládat vozidlo a základní návyky, ale je nutné, aby si je opravdu osvojil a zakódoval. Bezpodmínečná je samozřejmě kvalitní příprava a výchova nových mladých řidičů, zejména v teoretické oblasti a v oblasti zásad bezpečné jízdy. Velmi častým jevem v současné době u mladých žadatelů je, že bezproblémově zvládnou teoretickou zkoušku formou elektronického testu, ale význam zkušebních otázek z pravidel provozu vůbec nechápou.

Dle našeho modelu bude moci řídit „sedmnáctiletý řidič“ po získání řidičského oprávnění za těchto podmínek:

pouze s doprovodem osoby, která je zapsána jako mentor v registru řidičů (max. 4), mentor získal ŘP před více než 10 lety a v posledních 5 letech je držitelem ŘO sk. „B“, nemá v bodovém hodnocení řidičů žádný bod,

mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče a sledovat dopravní situaci, nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Na výzvu, mimo jiné i strážníka, je povinen prokázat totožnost a podrobit se vyšetření, ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. 

Když jsem sledoval ony změny, tak mne zaujala informace, že dojde u nejmírnějších přestupků ke snížení horní hranice pokuty uložené na místě ze 2000 Kč na 1500 Kč a že je v této kategorii i jízda bez pásů. Mě osobně přijde jízda bez pásů dosti riskantní a trestal bych ji přísněji. Může mít dosti tragické následky!
Při stávající právní úpravě lze za „nepoužití“ bezpečnostních pásů uložit na místě pokutu až 2000 Kč. Nová právní úprava stanoví za toto jednání striktně pokutu na místě 1500 Kč.  Dnes je ukládána horní hranice pokuty ojediněle, takže v podstatě dochází ke zpřísnění výše pokuty, novelou zde navíc dochází k navýšení bodů ze 3 na 4. Zde je též důležitá role pojišťoven, které při odškodnění zranění u prokazatelně nepřipoutané osoby mohou vyplácenou náhradu krátit nebo dokonce odmítnou uhradit.Výrazně se zvyšují v návrhu i horní sazby pokut v rámci správního řízení. Například odmítnutí testu na alkohol by mohlo být potrestáno až 75 000 Kč. Má otázka však nesměřuje na výši pokuty, ale na samotný princip odmítnutí dechové zkoušky či rozboru krve. Pokud odmítnu a vím, že jsem pil, tak mě tato možnost vyviní z trestného činu. Nebylo by na místě zavést povinnost podrobit se dechové zkoušce a při neuposlechnutí brát jako TČ?
Ano,  v některých případech je skutečně možné, že odmítnutím „dechové zkoušky“ a následným odmítnutím dalšího lékařského vyšetření řidiči nebude prokázána požadovaná hranice alkoholu k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Proto je také možné za toto jednání uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, a dále uložit až 2 roky zákaz činnost spočívající v řízení motorových vozidel. Novelou má být pokuta zvýšena až na 75 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel až na 3 roky.

Je třeba zmínit, že pro posouzení, zda byl řidič ve stavu vylučujícím způsobilost, může posloužit i videozáznam, který pořizuje hlídka při jednání s řidičem. Ten následně vyhodnotí soudní znalec.

Původně měla být v novele zakotvena i bezpečná vzdálenost mezi vozidly, neboť nedodržení takové vzdálenosti je příčinou mnoha tragických nehod, zejména na dálnicích. V současné podobě byla vyňata. Není to škoda?
Například v Německu takové pravidlo platí. I vozidla mají v sobě zařízení, které takovou vzdálenost detekují a řidiče upozorňují.
Navrhovatel skutečně tento návrh z novely odstranil. Ano, na dálnicích v Německu může být nedodržení bezpečné vzdálenosti sankcionováno již preventivně, u nás nedodržení bezpečné vzdálenosti sankcionujeme až při vzniku dopravní nehody. Německá pravidla stanoví bezpečnou vzdálenost buď 2 sekundy odstupu, nebo rychlost vozidla dělená 2 v metrech (při rychlosti 160 km/hod tedy 80 m odstupu). Pravdou je, že při jízdě po německých dálnicích se na vás nikdo, a to i přes často neomezenou rychlost vozidel, tzv. „nepřilepí“. Na našich dálnicích je to běžným jevem. Běžným jevem jsou bohužel i řetězové nehody s vážnými následky. Osobně bych uvítal právní úpravu v této oblasti.  

Je něco v současném i „budoucím“ bodovém systému, co tam není a co by tam podle tebe mělo být?
Určitě jízda se zneužitím modrého majáku, kdy tento není na vozidlo zákonem povolen, zde by bylo na místě udělit strop bodů, tedy 7 resp. 6. Dále za každou zaviněnou dopravní nehodu, není-li zaviněna jiným bodovaným jednáním, např. nedodržení bezpečné vzdálenosti – „výchovné“ 2 body.

❞ Určitě jízda se zneužitím modrého majáku, kdy tento není na vozidlo zákonem povolen, zde by bylo na místě udělit strop bodů, tedy 7 resp. 6...

Jirko, o tobě vím, že jsi nejen „klasickým“ řidičem, ale i motorkářem. Jak vnímáš postavení těchto účastníků provozu mezi ostatními? Jsou řidiči aut či kamionů ohleduplní, nebo naopak?
Motorkáři jsou specifická kategorie účastníků provozu na pozemních komunikacích. Zatímco většina „automobilistů“ používá svůj dopravní prostředek z nutnosti např. k cestám do nebo v zaměstnání. Většina „motorkářů“ používá svůj dopravní prostředek pro radost. Z toho samozřejmě pramení i styl jejich jízdy. Motorkáři si jízdu užívají, pravda někdo jízdu rychlou, někdo pomalou, ale v zásadě nikdy nikam nepospíchají. Od správného motorkáře se očekává maximum předvídavosti, přece jen není chráněn žádnou „plechovou klecí“ a jakýkoli kontakt s cizím vozidlem končí pádem s možným zraněním. Motocykl vzhledem k poměru své hmotnosti a výkonu motoru bude vždy při akceleraci rychlejší než automobil, naopak při nouzovém brzdění bude ve výhodě automobil, s tím vším je třeba počítat od obou kategorií řidičů. Motocykl se vejde téměř všude a motorkáři toho k nelibosti některých řidičů automobilů plně využívají. Zde je na místě být tolerantní a nesobecký. V „motorkářských zemích“ jako jsou např. Itálie nebo Francie je zcela běžné, že řidiči automobilů usnadňují jízdu motorkářům vytvořením jakéhosi koridoru, aniž to upravují zákony. Samozřejmě je zde důležitá vzájemná ohleduplnost a předvídavost.

Velmi často jsou nová vozidla vybavena určitým stupněm autonomního řízení. Dá se počítat do budoucna s tím, že budou schopna zcela, nebo z velké části převzít řízení za člověka. Co na takovou situaci říkáš ty pohledem dopravního odborníka?
Cílem postupného zavádění autonomního řízení automobilů má být nepochybně zvýšení bezpečnosti dopravy a současné zvýšení komfortu cestování. Cílem v oblasti bezpečnosti je omezení až vyloučení lidského faktoru, který je v téměř 100% na vině u dopravních nehod. Opravdu minimum dopravních nehod je zaviněno nepředvídanou technickou závadou vozidla (dle statistik to není ani 1 % DN). Myslím si, že v této oblasti je v současnosti problémem stanovení právní odpovědnosti při dopravní nehodě. Technika uhání mílovými kroky vpřed, ale právní prostředí potřebuje čas na stanovení pravidel.  Je nesporné, že technika nebude chybovat tak často jako člověk, ale 100% bezchybnost pravděpodobně nikdo nezaručí, proto je třeba pečlivě nastavit právní pravidla pro užívání těchto systémů v automobilech.   

Je podle tebe stávající systém získání řidičského oprávnění v pořádku? Narážím na to, že člověk si řidičák udělá jednou, poté nemusí třeba třicet let řídit a může rovnou na silnici. Nebylo by přínosné určité opakování, alespoň testů či jízdou na polygonech?
Systém v této oblasti v České republice hlídá pouze „chybující řidiče“. Jsou to např. řidiči, kteří dosáhli 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, dále řidiči, kterým soud uložil zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a nakonec, kterým správní orgán uložil správní trest „zákaz řízení motorových vozidel na dobu minimálně 6 měsíců.

Tito řidiči jsou povinni podrobit se dopravně psychologickému vyšetření před navrácením řidičského oprávnění. 

V některých případech jsou tito řidiči podrobit se též „terapeutickému programu“, který spočívá ve skupinové terapii vedené lektory terapeutického programu. Obsahem terapeutického programu je rozbor témat zaměřených na riziková jednání v dopravě a jejich prevenci, práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích a pravidla provozu na pozemních komunikacích a jejich dodržování. Trvá-li doba zákazu řízení motorových vozidel déle než 1 rok, jsou řidiči povinni absolvovat opět přezkoušení odborné způsobilosti.

Právní nastavení systému, jakéhosi opakování pro všechny řidiče, by byla pravděpodobně velká politická bitva s nejasným koncem.

❞ Právní nastavení systému, jakéhosi opakování pro všechny řidiče, by byla pravděpodobně velká politická bitva s nejasným koncem...

Další velmi diskutované opatření, které bylo zavedeno nedávno je rozestup při předjíždění cyklistů. V současné době platí, že pokud jedete rychlostí nad 30 km/h musíte si ponechat rozestup 1,5 m, pokud jedete méně, pak platí vzdálenost jednoho metru. Novela ponechává onu hranici při rychlostech na 30 km/h, ale pod touto hranicí žádnou vzdálenost již nenařizuje. Praxe totiž ukázala, že na úzkých uličkách je v podstatě nemožné takovou vzdálenost dodržet. Samozřejmě, nesmíte cyklistu ohrozit, to platí pořád. Na ulici je porušení stanoveného jeden a půl metru velmi složité dokázat. Sami znalci uznávají jen na přímo pořízený záznam, kde lze jednoznačně dokázat porušení předpisů.

Zajímavý je u začínajících řidičů i fakt, že první dva roky budou mít jen šest bodů. To znamená, že bude stačit jeden závažný přestupek, aby nastal problém s „vybodováním“. Takový řidič musí jít na „rozhovor“ s psychologem, který rozhodne o tom, co bude následovat. Klidně vám může napsat negativní posudek a jste bez řidičského oprávnění. Je naprosto logické, že začínající řidiči chyby prostě dělat budou. A nyní vyvstává otázka, zda je správné je takto tvrdě postihovat! Jedna přehlédnutá červená/oranžová a problém je na světě. Tuto otázku nechám na posouzení laskavého čtenáře.

Novinu přináší novela i v oblasti používání reflexních vest. Nyní platí, že ji musíte použít, pokud máte závadu mimo obec. Nově to bude platit i na území obce a také bude muset mít řidič vestu hned po ruce, aby si ji mohl obléci již v autě a nevycházel bez ní. Někdy se v praxi stalo, že vesta byla hluboko v kufru auta a posádka pak za plného provozu pobíhala na rychlostní komunikaci v podstatě neoznačená. To se mění!  

Článků na podobné téma se v poslední době vyrojilo celkem dost. Doprava je vděčná. Co mne však zaujalo na jednom z nich, bylo tvrzení dopravního psychologa, který naznačil, že díky současné ekonomické, zdravotní i společenské krizi budou počty agresivních řidičů přibývat. Mnoho frustrovaných lidí si totiž svou zhoršenou životní situaci vybíjí na silnicích a může tak dojít k nárůstu tragických dopravních nehod! Uvidíme, pokud to bude platit, tak se máme na co těšit!

Abych náš rozhovor s Jirkou Fillerem na nekonečné téma zakončil optimisticky a humorně, našel jsem tuto anekdotu:

Stav českých silnic a cest je na jedničku. Problém však nastává ve chvíli, kdy zařadíte dvojku!

Zobrazení: 3466