Taxi v novém

Rubrika: Naše téma Zveřejněno: úterý 25. srpen 2020 Autor Jaroslav Urban Vytisknout E-mail

Oblast taxislužby byla velmi spletitá. A rovnou přiznejme, že byla tak spletitá, že většina strážníků řešila s řidičem taxíku nanejvýš zákaz parkování. Jakmile jsme nabyli podezření, že řidič porušuje nějaké předpisy v oblasti přepravy osob, konzultovali jsme záležitost s našimi kolegy ze skupiny TAXI. Telefonní číslo na velitele směny je uvedené na našem intranetu. Před několika lety do oblasti taxislužby vstoupily firmy, které provozovaly dopravu na základě mobilních aplikací. Najednou bylo zase všechno jinak a nějakou dobu trvalo než zákonodárci na změny a novou situaci zareagovali.

Teď se situace opakuje, kdy od prvního července letošního roku vstupuje v účinnost novela zákona o silniční dopravě č. 115/2020 Sb., která zásadním způsobem mění platný zákon č.111/1994 Sb. o silniční dopravě.

Novela znamená doslova revoluci v dopravě. Srovnávají se podmínky provozování běžných taxislužeb s těmi alternativními. Taxislužby provozované na základě mobilních aplikací nemusí používat taxametry, taxikáře může dělat téměř každý, od řidičů nebude vyžadována znalost místopisu, taxík už na první pohled nemusíte rozeznat od jiného vozidla, pro řidiče odpadlo mnoho povinností… Co se nezměnilo, to je oprávnění strážníků kontrolovat, zda je vozidlo taxislužby správně označené a vybavené a zda řidič taxislužby dodržuje povinnosti stanovené zákonem č.111/1994 Sb.

Co se týká dalšího označení vozidel taxislužby, pak zákon upravuje i osazení svítilny TAXI. Zatímco v některých případech je její užití striktně vyžadované, jindy je naopak zakázané. Vždy však bude muset být označeno evidenční nálepkou (přechodné období je stanovené do konce letošního roku). Pokud řidič užije vozidlo jako taxi bez evidenční nálepky, mělo by mu být odňato „oprávnění řidiče taxislužby.“

Rozšířila se definice taxislužby. Na straně jedné zůstala klasická „taxislužba s taxametrem,“ kdy je cena přepravy účtovaná podle taxametru, ale nově se za taxislužbu považuje i přeprava osob, kdy cena a platba se uskutečňují přes mobilní aplikaci a tzv. „smluvní taxislužba,“ kdy se cena domluví ještě před samotným uskutečněním přepravy. A konečně sem patří i tzv. „asistenční taxislužba,“ kdy se přeprava děje za použití vozidla zákazníka (klasicky „drink servis“). Fakticky došlo k legalizaci služeb typu Uber nebo Bolt.

Cestující musí před objednáním přepravy přes mobilní aplikaci znát konečnou cenu, kterou zaplatí. Nelze ji tedy stanovit dodatečně například na základě ujeté vzdálenosti zjištěné prostřednictvím GPS, ale její konkrétní výše musí být cestujícímu známa již před objednáním přepravy. Po objednávce přepravní služby se cestující v aplikaci dozví údaje o dopravci, vozidle a řidiči, který přepravu provede. Všechny informace o uskutečněné jízdě obdrží cestující po jízdě ještě do e-mailu, například pro účely reklamace.


Budoucnost ukáže, zda cesta rozvolnění podmínek pro provozování taxislužby je tím správným krokem. Správní orgány musí vydávat průkazy řidičů taxislužby i lidem, o kterých toho příliš nevíme. Mnohdy to jsou cizinci, často i žadatelé o azyl, kteří nemají ani řidičský průkaz vydaný v ČR. Vypuštění povinnosti složit zkoušku může znamenat, že taxislužbu budou vykonávat lidé, žijící v právním „bezvědomí“ a jezdící po Praze jen pomocí navigace. A jak se navigace občas chová, víme asi všichni. Řidiči pocházejí z Kazachstánu, Ázerbajdžánu, Uzbekistánu, Nigérie či Indie, česky si s nimi nepopovídáte.

Vypuštění povinnosti složit zkoušku může znamenat, že taxislužbu budou vykonávat lidé, žijící v právním „bezvědomí“ a jezdící po Praze jen pomocí navigace...

Města ztratila páky na to, aby mohla počet přepravců v ulicích regulovat. Až dosud na to dosáhla zkouškami znalostí místopisu, kontrolou? obsluhy taxametru a právních předpisů, upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele. Je to konec kontroly měst nad tím, kolik taxikářů v jejich ulicích právě jezdí. Řidiči budou evidováni jen v nově vzniklé celostátní databázi. Šoféři se tak mohou registrovat například v Ostravě a službu mohou nabízet v metropoli.


Jaké jsou povinnosti řidiče, které spadají do kompetence strážníků a které strážníci mohou řešit? Zůstalo několik pravidel, která jsou závazná pro všechny typy taxislužeb: vozidlo musí být evidované jako vozidlo taxi, musí mít vylepenou evidenční nálepku taxislužby (kromě případů, kdy je přeprava uskutečněna vozidlem zákazníka), řidič musí být v pracovněprávním poměru a musí být zároveň držitelem oprávnění řidiče taxi, řidič musí mít ve vozidle výpis ze živnostenského rejstříku a ve vozidle musí být vystavený průkaz řidiče taxi tak, aby byl z místa cestujícího viditelný a čitelný. V případě, že průkaz řidiče taxislužby pozbyl platnosti, má strážník oprávnění průkaz odebrat.

V případě, kdy bude ve vozidle namontovaný taxametr, platí povinnost označit vozidlo střešní svítilnou tak, jak to známe doposud a údaji se jménem a příjmením (popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce), které by měly být viditelné tak, aby se s nimi mohl cestující seznámit dříve, než do vozidla usedne a domluví se s taxikářem.

Řidič klasického taxíku (tedy vozidla s taxametrem) by měl při kontrole předložit výpis ze živnostenského rejstříku (tzn. doklad o oprávnění provozovat služby taxi), knihu taxametru a záznamy o přepravě z právě probíhajícího dne nebo z poslední poskytnuté přepravy v minulém dni. Po ukončení jízdy musí pořídit jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a vydat cestujícímu doklad o přepravě, pokud cestující o doklad požádá.

Podle § 34, odst. 4 je řidič vozidla povinen umožnit mj. i obecní policii a Policii České republiky přístup k záznamovému zařízení, taxametru a elektronickému zařízení, v němž má k dispozici smlouvu nebo objednávku a údaje z mobilní aplikace.

Strážníci mají možnost při kontrolách vozidel taxi ukládat, resp. vybírat kauce. Kauce se vybírá v rozmezí od 5.000 Kč do 100.000 Kč, a to od dopravce, který je podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona o silniční dopravě č.111/94 Sb. Podmínkou pro výběr kauce je podezření, že podezřelý pachatel se bude vyhýbat řízení nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. Pokud řidič kauci nesloží, pak mu strážník může zabránit v jízdě použitím „botičky.“Jaké přestupky můžeme řešit příkazem na místě? U fyzických osob je to výkon řidiče taxislužby bez platného oprávnění a označení vozidla střešní svítilnou v rozporu se zákonem. Toto opatření se tedy týká tzv. „černých taxikářů“.

Co se týká přestupků samotných taxikářů, jsou uvedeny v § 34e, odstavec 2.

Řidič taxislužby se dopustí přestupku například tím, že vykonává práci řidiče taxislužby vozidlem, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby; vykonává práci řidiče taxislužby vozidlem, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby; při poskytování přepravy vozidlem cestujícího nevydá cestujícímu doklad o přepravě, pokud o něj cestující požádal, nebo u sebe nemá průkaz řidiče taxislužby nebo doklad o oprávnění dopravce k podnikání ani jeho kopii; nemá ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby byl z místa cestujícího viditelný a čitelný; řádně neobsluhuje taxametr nebo nezajistí zaznamenání skutečného průběhu přepravy; nepořídí ihned po ukončení přepravy jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě obsahující předepsané náležitosti; nevydá na požádání doklad o přepravě obsahující předepsané náležitosti; v dokladu o přepravě uvede nepravdivé údaje; užije vozidlo taxislužby označené svítilnou s nápisem TAXI k jinému účelu než k provozování taxislužby nebo vykonává práci řidiče taxislužby v době, kdy má zadržený průkaz řidiče taxislužby. Výše uvedené přestupky jsou jen výtahem z uvedeného paragrafu.

Příkazem na místě lze uložit sankci většinou do výše 5.000 korun, v některých případech pak až do 10.000 korun. Ve správním řízení se pak může jednat o sankce do výše 10.000 korun, v některých případech ale až do jednoho milionu korun. 

Podle mínění kolegů ze skupiny TAXI dojde ke ztížení prováděných kontrol. Situace v oblasti taxislužby se ještě více znepřehlednila. Už jen určit, o jaký druh taxislužby se v jednotlivých případech vlastně jedná… O další řád se tím logicky zvyšují i nároky na dokumentaci případného protiprávního jednání.

Zobrazení: 4451