Tři dekády jsem

Rubrika: Naše téma Zveřejněno: neděle 1. květen 2022 Autor Redakce Pražského strážníka Vytisknout E-mail
řádně plnil své povinnosti, chránil zájmy města a jeho obyvatel, zachovával ústavu, zákony a ostatní obecně závazné právní předpisy. O všech skutečnostech, týkajících se výkonu služby, jsem zachovával úplnou mlčenlivost.

01 ps květen 2022 náhledNa počátku, tedy v roce 1992

Vznik Městské policie hlavního města Prahy se datuje k 11. květnu roku  1992.  Pražských  strážníků je tou dobou,  na dnešní poměry, pouhých 87.  Svou příslušnost k městské policii prokazují zbrusu novými odznaky a uniformami. Ty mají podobu modrých kapsáčových kalhot, bundy a černé lodičky.
 
Vznik pražské městské policie umožnily po legislativní stránce hned dva zákony. Zaprvé to je zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který svěřil obcím zabezpečování   místních záležitostí veřejného pořádku do samostatné působnosti a založil tak i oprávnění obecního zastupitelstva zřídit obecní policii. Z toho však vyplynula  potřeba  zvláštního  zákona.  Vzniká  tak  zákon  č.  553/1991  Sb., o  obecní  policii,  který  vymezuje  povinnosti  a  oprávnění strážníků a požadavky na strážníky obecních a městských policií. Ve stejném roce jako pražská městská policie se rodí také její klíčový útvar – Centrální operační středisko (COS). To v prvopočátku sídlí, jako ostatně celé ředitelství městské policie, v objektu Magistrátu hl. m. Prahy, v ulici Řásnovka v Praze 1. Chod centrálního operačního střediska v jeho počátcích zajišťují dva strážníci v rámci osmihodinové pracovní doby. S nárůstem počtu strážníků v přímém výkonu služby i jejich pravomocí ale začíná operační středisko pracovat na směnný  provoz  ve 24hodinovém cyklu při počtu tří strážníků na směnu.
 

1993 je rokem útulku

V  říjnu  přechází  pod  Městskou  policii  hl.  m.  Prahy  Psí  domov a  tím  vzniká  první městský  útulek  pro  psy.  Z  původní  kapacity 50   míst   pro   opuštěné   a   zatoulané   psy   se   nyní   stává   útulek s kapacitou 70 míst. Ta se ale v průběhu dalších let ještě více než zdvojnásobí a přibude také moderní veterinární ošetřovna. Útulek postupně umožní pečovat o zvířata se specifickými zdravotními potížemi a zvířata týraná, jeho konečná kapacita  pro  psy  přitom  bude  170  míst.  Od  pražského  útulku  se  budou  učit  další podobná zařízení nejen v České republice, ale i v zahraničí.
 
S  účinností  od  1.  března  1993  jsou  zákonem  č.  67/1993  Sb.  rozšířena  oprávnění strážníků. Strážníci nově od tohoto dne mohou použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, tedy, lidově řečeno, strážníci mohou používat „botičky“.
 

1994 — vznik psovodů a Metra

V lednu 1994 probíhá reorganizace výkonných útvarů. Vzniká 13 obvodních velitelství a dva specializované útvary s celoměstskou působností – Velitelství Metro a Oddíl psovodů. Sídlo ředitelství městské policie se od roku 1992 až do března 1994 několikrát změnilo. Nakonec pražští strážníci natrvalo zakotvili v bývalém sídle ministerstva zdravotnictví v ulici Korunní 98 v Praze 10, ve kterém působí i v současnosti.
 
V listopadu stejného roku vzniká samostatná bezplatná linka tísňového volání 156, která je napojená na centrální operační středisko v budově ředitelství.
 
V roce 1995 získavají strážníci dvě nová oprávnění, která jim do té doby velmi chyběla a komplikovala práci – nově mohou zastavovat vozidla a rovněž je jim oprávněn vstup do živnostenských provozoven při provádění zákroků nebo úkonů!
23
 

1998 — rok dárcovství krve a prevence

Strážníci zorganizovali celoměstskou akci Den dobrovolného dárcovství krve, aby darovali nejcennější tekutinu v transfuzní stanici Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Od té doby spolupráce s vinohradskou nemocnicí neustala, strážníci tu nejméně jednou ročně dobrovolně darují krev. Kromě těchto organizovaných celoměstských odběrů krve strážníci darují krev, krevní plazmu a krevní dřeň individuálně.

Vzniká první zárodek pracovní skupiny přímo zaměřené na prevenci, která fungovala v rámci právního a kontrolního oddělení MP, se stanoveným personálním stavem tří zaměstnanců.

2000 — okrskáři na scénu

K 1. lednu 2000 prochází pražská městská policie změnami v organizační struktuře. Ve shodě s teritorii velkých městských částí Prahy jsou oblastní velitelství nahrazena obvodními ředitelstvími MP Praha 1 až 15, která fungují dodnes. Hlavním cílem je zlepšit spolupráci zejména s místními úřady.

V témže roce vzniká institut strážníka-okrskáře. Princip služby strážníka-okrskáře tkví v hlídkové činnosti v jednom konkrétním svěřeném úseku, za který tento strážník nese odpovědnost. Strážník je k dispozici místním občanům, má své úřední hodiny v okrskové služebně a při výkonu služby využívá vynikající znalost svěřené lokality a poměrů v ní. Takto se městská policie dostává co nejblíže lidem a řešení každodenních problémů. Práce okrskářů je velmi pozitivně kvitována ze všech městských částí Prahy.

Ve dnech 19. – 28. září musí strážníci posílit službu a ve spolupráci s Policií ČR zajišťovat 55. výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu. Strážníci mimo jiné ve zvýšené míře dohlížejí na určené objekty a zajišťují také ochranu veřejné městské zeleně. V neposlední řadě nepřetržitě střeží národní kulturní památku Vyšehrad, kam je vstup veřejnosti dočasně zakázán.

❞ Nejvypjatější situace vzniká 26. září, kdy se průvod demonstrujících pokouší proniknout na Vyšehrad.

2001 — přechody pod dohledem

Dne 1. ledna 2001 vchází v platnost zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který rozšiřuje oprávnění strážníků zastavovat vozidla před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikace v blízkosti školního zařízení nebo při organizované akci. Strážníci začínají zajišťovat bezpečnost dětí na přechodech pro chodce a v této aktivitě pokračují dodnes.

❞ V současné době strážníci takto hlídají přes sto přechodů pro chodce každý všední den ve školním roce. Nejexponovanější bývají první školní dny a vysvědčení.

Městská policie rovněž rozšiřuje služby neslyšícím občanům a zavádí možnost kontaktovat tísňovou linku strážníků pomocí mobilního telefonu. Stačí poslat textovou zprávu na číslo 724 003 333.

2002 — po kolena ve vodě

Městská policie hl. m. Prahy funguje na území metropole už deset let. Počet strážníků vzrostl z původních ani ne devadesáti na téměř 1300. Vznikl Vzdělávací útvar, útvar Metro, Útvar psovodů, kteří si už stihli připsat na konto první významné úspěchy. Městská policie v těchto deseti letech také zahájila rozšiřování útulku pro opuštěná zvířata, začala zajišťovat nonstop tísňovou linku včetně služby pro neslyšící a přišla se službou strážníků-okrskářů.

V období záplav je krizový štáb MHMP dočasně přestěhován do budovy ředitelství MP. Všechny složky záchranného bezpečnostního systému jsou nasazeny a doslova do posledního dechu se vyrovnávají po organizační i technické stránce s přírodní katastrofou. Strážníci se významným způsobem podílejí na odstraňování následků a škod během povodně i po ní, účastní se evakuace osob a zajišťování zasažených míst. Na konci roku 2002 se významně upravuje činnost Oddělení prevence a strážníci začínají přednášet pro děti z mateřských škol, žáky základních i středních škol, seniory a zdravotně postižené občany i pro širokou veřejnost.

2003 — vznik Poříční jednotky

Nový rok 2003 znamená zásadní zlom v pravomocech strážníků. V platnost vstupuje novela zákona č. 311/2002 Sb., která umožňuje strážníkům výraznější zapojení do plnění úkolů obcí na úseku veřejného pořádku, lepší spolupráci obecní policie s úřady, rozšiřuje projednávání přestupků v blokovém řízení a mnohé další.

V červnu 2003 vzniká Poříční jednotka městské policie, strážníci tak přebírají dozor nad veřejným pořádkem i na vodě na území hlavního města.

2004 — útulek nejen pro psy

Dne 20. května 2004 zahajuje provoz nový útulek pro opuštěné kočky v Praze v Dolních Měcholupech. Měcholupský útulek bude řešit také kastrační program, který na území Prahy probíhá a soustředí se na regulaci toulavých koček. Kapacita zařízení činí 200 míst pro kočky, včetně kastračního programu. V hl. městě Praze jde o první městské zařízení tohoto druhu splňující všechny veterinární a chovatelské podmínky. Útulek splňuje nejpřísnější kritéria a patří mezi nejmodernější u nás a ve střední Evropě.

V červnu 2005 strážníci přicházejí s akcí Bezpečná a čistá pískoviště. Strážníci z obvodních ředitelství MP a z Útvaru prevence kriminality procházejí pražská hřiště a pískoviště a hledají injekční jehly a stříkačky. Ty pak sbírají a předávají k bezpečné likvidaci. Z akce se postupně stává tradice, kterou strážníci naplňují několikrát do roka.

❞ Strážníci z obvodních ředitelství MP a z Útvaru prevence kriminality procházejí pražská hřiště a pískoviště a hledají injekční jehly a stříkačky.

2006 — svoz podnapilých osob

V lednu 2006 zahajuje svou každodenní službu speciální vozidlo pro odvoz podnapilých osob. Hlídky, které zajišťují provoz tohoto vozidla, odvážejí opilé osoby na záchytnou protialkoholní stanici, samozřejmě pokud stav dotyčného nevyžaduje okamžité lékařské ošetření. Vozidlo je k dispozici 24 hodin denně, nepřetržitou službu zajišťují hlídky složené ze dvou strážníků a policisty. Počet osob, které strážníci převážejí nadále roste.

45

2007 — Jízdní skupina

V květnu tohoto roku vzniká Poříční útvar ve své současné podobě. Dnes má tento specializovaný útvar, který zejména zabezpečuje záležitosti veřejného pořádku na Vltavě a jejích březích a na dalších určených vodních plochách v hl. m. Praze, 31 strážníků a tři plavidla. K 1. červenci se z původního útvaru Metro stává Hlídkový útvar, který funguje dodnes. V době svého vzniku měl Hlídkový útvar 119 strážníků, dnes jich má 205.

V září získává Městská policie hl. m. Prahy od Městské části Praha 11 první dva služební koně. Dnes v podmínkách městské policie slouží 27 koní.

2008 — skupina Taxi

Dne 1. března zahajuje svou činnost skupina TAXI, jejímž úkolem je především dohled na dodržování relevantních právních předpisů ze strany řidičů taxi. Počáteční stav skupiny byl 12 strážníků v přímém výkonu služby. V současné době je skupina Taxi součástí Hlídkového útvaru městské policie.

Dne 28. 10. 2008 se při příležitosti 90. výročí vzniku samostatného československého státu uskutečňuje slavnostní přehlídka jednotek Armády ČR, Hradní stráže, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Městské policie hl. m. Prahy a Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Slavnostní přehlídky se účastní 96 strážníků.

2009 — akreditace vzdělávání strážníků

Útvaru vzdělávání MP je 26. února udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k profesní přípravě a vzdělávání strážníků. Tímto se Útvar vzdělávání stává profesionálním vzdělávacím zařízením v oblasti kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců.

Od konce roku 2011 se prudce – o 70 procent – navyšuje počet strážníků zajišťujících hlídkovou službu v metru. Jen v metru je denně až 85 strážníků, další zajišťují okolí stanic a zastávek MHD.

2013 — reorganizace MP

V lednu byl v Brožíkově síni Staroměstské radnice uveden do funkce nový ředitel Ing. Eduard Šuster, který během roku provedl rozsáhlou a komplexní reorganizaci, kdy byly zrušeny některé útvary, posílen výkon služby a tím zvýšena efektivnost práce Městské policie Praha.

Pražští strážníci se významnou měrou zapojili do záchranných prací při náhlé povodni, stejně tak se podíleli na odstraňování jejích následků a škod.

2015 — rozsáhlá obnova vybavení

Dochází k modernizaci materiálového vybavení, prioritou je obměna vozového parku, servis vozidel a nová výstroj. Probíhají rekonstrukce služeben, zlepšuje se vybavení posiloven. Je pořízeno větší množství balistických ochranných vest. Jsou zavedeny první benefity, které v souhrnu představují citelný nárůst platů strážníků. Součástí činnosti městské policie je zajištění dohledu nad společenskými a sportovními akcemi, které v metropoli v tomto roce probíhají. Mezi ty, které zaujaly jak svět, tak Evropu, patřily mistrovství světa v ledním hokeji, mistrovství Evropy v atletice a mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let. Konaly se i tradiční maratonské běhy.

2016 — nové stejnokroje

Strážníci oblékli nové stejnokroje, Poříční útvar získává novou loď, městská policie se připravuje na změny v systému zón placeného stání. Vozový park je rozšířen o běžná osobní i speciální vozidla (převoz koní, služebních psů, minibus, přeprava vybavení Poříčního útvaru a Útvaru psovodů). Městská policie provádí zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádkuv rámci akcí projektu Praha – Evropské hlavní město sportu.

Teroristické útoky v Evropě si vyžádaly v rámci výkonu služby strážníků zvýšený dohled v rizikových místech s větší koncentrací osob, který byl zajišťován za využití všech disponibilních sil a prostředků. Do vybavení strážníků přibyly další balistické vesty.

67

2018 — sté výročí založení státu

V dubnu se v Rezidenci primátorky sešlo Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy. Obsahem jednání byly aktuální problémy spojené s náborem nových strážníků nebo třeba velmi diskutovaná problematika ochrany osobních údajů, tzv. GDPR.

Strážníci v centrální části metropole převzali kompletně zrekonstruované a zmodernizované operační středisko v Opletalově ulici.

V rámci oslav 100. výročí samostatné Československé republiky se Městská policie hlavního města Prahy zúčastnila slavnostní přehlídky na Evropské třídě i víkendového programu na Letenské pláni.

❞ V rámci oslav 100. výročí samostatné Československé republiky se Městská policie hlavního města Prahy zúčastnila slavnostní přehlídky na Evropské třídě i víkendového programu na Letenské pláni...

2019 — obnova techniky, nový ponton

Pražští strážníci převzali novou techniku – 23 vozidel Octavia Combi Scout v policejním provedení, 8 vozidel VW transportér a 32 elektrokol pro činnost v náročnějším terénu.

Semifinalistky soutěže Miss České republiky navštívily v červnu Útulek pro opuštěná zvířata v Troji a spolupracovaly na focení jeho kalendáře 2020.

V červenci 2019 dostali strážníci Poříčního útvaru nový moderní ponton. Ten starý, postavený v roce 1948 jako šatnová hala na Vyšehradských plovárnách, využívali 11 let. Městská policie hl. m. Prahy již druhým rokem spolupracuje s Nadací Terezy Maxové a účastní se zářijového charitativního happeningu TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem.

89

2020 — rok ve znamení koronaviru

Přichází koronavirus a celosvětová pandemie. Česká vláda vyhlašuje nouzový stav a zavádí mimořádná bezpečnostní opatření. Strážníci, vybaveni ochrannými pomůckami, začínají kontrolovat jejich dodržování.

Vznikají společné „odběrové“ posádky. Za volantem dvou upravených vozidel městské policie a jednoho sanitního vozu se dobrovolně střídá 18 strážníků preventistů, kteří vozí zdravotníky za pacienty s příznaky onemocnění covid-19.

Kuchaři Zdeněk Pohlreich, Jan Punčochář a Jan Stejskal realizují projekt Vaříme nepostradatelným a rozvážejí obědy lidem v první linii. Jídlo, nápoje, roušky, dezinfekci dostávají strážníci darem od dalších jednotlivců i organizací.

Počty nakažených klesají, o prázdninách dochází k rozvolnění bezpečnostních opatření. Několik dní po zahájení nového školního roku ale přichází další vlna koronaviru. Vedle standardních činností se pro strážníky stává prioritou kontrola dodržování povinnosti zakrytých dýchacích cest v prostředcích MHD a souvisejících prostorách.

2021 — odchodné, tornádo i nové osobní kamery

Pod č. 261/2020 nabývá účinnosti novela zákona o obecní policii, která přinesla řadu významných změn. Upravila nezbytné podmínky pro vznik pracovního poměru strážníků, rozšířila některá jejich oprávnění a postupy v praxi a zavedla možnost odchodného po skončení pracovního poměru.

Radou hlavního města je schválená veřejná zakázka na dodávku podkošilových balistických vest, které mají strážníky chránit během výkonu služby.

Ve čtvrtek 24. června prošla několika obcemi na jižní Moravě extrémní bouře s krupobitím a silným tornádem. Pod týmem USAR pomáhali v postižených místech naši psovodi.

Druhý virtuální ročník akce TERIBEAR. Po dvou stříbrných, získává MP Praha zlatou. Její tým tvořilo 294 členů, kteří uběhli, ušli nebo ujeli na kole 22 tisíc terimetrů.

Strážníci jsou vybaveni osobními kamerami AXIS, které zaznamenávají průběh zákroků a úkonů. Slavnostního otevření se 30. listopadu dočkala nová služebna v Praze-Libuši.Do provozu je slavnostně uvedena i nová služebna na Vyšehradě.

2022 — uprchlická krize i nové benefity

24. února napadlo Rusko Ukrajinu. Statisíce ukrajinských žen, dětí a seniorů prchají z válkou zasaženého území. V České republice tato válka vyvolala obrovskou vlnu solidarity, Češi pomáhají finančně i materiálně, po celé republice vznikají asistenční centra pro uprchlíky. Pražští strážníci vykonávají na těchto místech zvýšený dohled, běžence usměrňují a navigují k dalším místům pomoci, v režimu 24/7 pomáhají a hlídkují u infostánků na nádražích, u úřadů práce,
ubytovacích zařízení. Na těchto opatřeních se každý den podílí postupně až 100 strážníků. Od dubna se podařilo vedení organizace prosadit nové benefity pro své zaměstnance – příspěvek na bydlení se zvýšil o 4 tisíce korun a hodnota stokorunové stravenky se navýšila na 130 korun při zachování příspěvku zaměstnance v dosavadní výši.

Stejně jako ostatní bezpečnostní složky se i městská policie potýká s nedostatkem zaměstnanců. Zaplnit volná místa a zvýšit její šance na trhu práce má pomoci zvýšený náborový příspěvek ve výši 300 tisíc korun a nová náborová kampaň.


11

V květnu uplyne 30 let od vzniku Městské policie hl. m. Prahy. Pražští strážníci pracují pro své město už tři desetiletí...

 
 
 
 
Zobrazení: 973