Tři sta šedesát jednička v novém aneb Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích a její dopady na činnost MP

Rubrika: Naše téma Zveřejněno: středa 1. listopad 2023 Autor Vojtěch Gabriel Vytisknout E-mail

Byla toho plná média. Nejprve novelu schvalovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, poté ji přijal bez výhrad Senát ČR a posléze ji předposlední srpnový den podepsal i prezident republiky. Novela silničního zákona, tedy zákona 361/2000 Sb. Ta přináší od prvního ledna roku 2024 celou řadu změn, které se dotknou snad všech účastníků provozu, především však řidičů samotných. Nemalé změny ovšem nastaly i z pohledu strážníků městských a obecních policií, kteří budou mít více práce a také budou moci pokutovat řadu přestupků, jež museli v současné době posílat správnímu orgánu a nemohli je řešit na místě. Než se však dostaneme ke konkrétním věcem z pohledu MP, tak se podívejme na důležité změny, které mají obecnou platnost pro všechny.

Asi nejdůležitější změnou je zjednodušení bodového systému. Ten bude obsahovat jen tři kategorie přestupků, za které se budou udělovat 2, 4, respektive 6 bodů. O těch si napíšeme za malou chvíli. Velmi diskutované téma pak bylo zvýšení maximální povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic ze 130 km/h na 150 km/h. Zde je důležité, že zvýšení rychlosti bude jen někde, jen někdy a jen pokud to někdo schválí. S největší pravděpodobností se bude jednat o ty úseky, které jsou tříproudé, nebo ty, které prošly modernizací a jsou přehledné a bezpečné.

K tomuto tématu jen zajímavý postřeh odborníka z Útvaru vzdělávání MP Praha Jiřího Fillera: „Pokud zavedeme rychlost 150 km/h na dvouproudé dálnici, pak nastane situace, kdy pravý pruh pojede kvůli kamionům osmdesátkou, zatímco levý pruh bude pro ty, kteří pojedou novou maximální rychlostí. Co mají však dělat řidiči, kteří nechtějí jet sto padesát, ale svých obvyklých sto třicet? Budou muset kličkovat z pruhu do pruhu. Pravý pojede pomalu a levý, moc rychle. Rozdíl v pruzích sedmdesát kilometrů v hodině je již dost velký. Takže motorista, který nechce jet o závod a pojede sto deset, tak bude mít neustále oči na zpětném zrcátku, aby mu o čtyřicet kilometrů rychleji jedoucí řidič nenarazil do kufru. A co si budeme povídat, povolíme sto padesát a všichni pojedou minimálně o deset kilometrů více. Zkuste si jet na dálnici v zúžení třeba na 80 km/h. Budete všechny zdržovat, i kamiony! Dodává: „Nevím, kde přišla inspirace na zvyšování rychlosti. Všechny země naopak maximální rychlost snižují. Výjimkou je Německo, kde je rychlost neomezená, ale to je něco úplně jiného. Němci mají úplně jinou kvalitu silnic a také jinou mentalitu. Zde se vám nikdo na „zadek“ lepit nebude. Mají jiný systém postihů a dost si hlídají bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Pokud měla být novela snahou o zvýšení bezpečnosti na silnicích, pak tomuto kroku moc nerozumím.“

Naopak vítanou změnou jsou zásadní novinky pro začínající řidiče: možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora, tzv. L17, a řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče. „Taková praxe je běžná ve světě a mnoha evropských zemích (Francie, a je to krok dobrým směrem. Otázkou pak ještě zůstává samotná role mentora a jeho odpovědnosti,“ doplňuje Jiří Filler. Řidičák na zkoušku v praxi znamená, že začínající řidiči mají snížený počet bodů po dobu dvou let na polovinu. Pokud se vybodují, pak budou muset absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a tzv. evaluační jízdu. Vše si pak zafinancují z vlastní kapsy!

Od 1. ledna 2024 už nebude nutné mít u sebe při řízení v ČR kartičku řidičského průkazu, bude stačit prokázání své totožnosti. To znamená mít u sebe například občanský průkaz či jiný doklad. Mít u sebe plastovou kartičku řidičského průkazu ovšem bude nutné při cestách do zahraničí. Nic se ale nemění na povinnosti disponovat platným řidičským průkazem. Stejně tak už nebude povinnost mít u sebe papírové osvědčení od vozidla – tedy v jednoduchosti – nemusíte mít při kontrole fyzicky řidičský průkaz, malý technický průkaz ani zelenou (dnes již bílou) kartu o pojištění vozidla. Papírové doklady stačí nahradit jejich digitální formou!   Nová podoba bodového systému pamatuje i na aktuální témata, jako je odmítnutí dechové zkoušky na alkohol či blokování provozu nesprávným parkováním. V případě překážky v provozu hrozí na místě sankce 2 500 až 3 500 korun a při odmítnutí zkoušky pokuta až 75 000 korun ve správním řízení, zákaz činnosti až na 3 roky a záznam 6 bodů. Toto je rozhodně krok správným směrem a osobně bych se přimlouval i za vyšší tresty – odmítnutí testu na alkohol by automaticky znamenalo odebrání řidičského průkazu, zákaz činnosti na 5 let bez možnosti odpouštění zbytku sankce a pokutu bych klidně ještě zvýšil až na sto tisíc korun. Jsou věci, které se na silnici neodpouští! Někdo by možná zašel až tak daleko, že nepodrobení se znamená přiznání vyšší hladiny v krvi než jedno promile a tím podezření na spáchání trestného činu.

Nyní se však podívejme konkrétně na to, co novela zákona 361/2000 Sb. přináší strážníkům.  

Rozšíření oprávnění  strážníků MP k projednání dopravních přestupků příkazem na místě. 

Konkrétně se jedná např. o tyto dopravní přestupky: 

 • předjíždění vozidel v případě, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou zakázáno,
 • na silnici pro motorová vozidla jízda v protisměru nebo v rozporu s pravidly otáčení popř. couvání,
 • nepoužití bezpečnostního pásu (včetně přepravované osoby) nebo při přepravě dítěte nezajištění  použití dětské autosedačky, 
 • nepoužití ochranné přilby při jízdě na motocyklu (včetně přepravované osoby),
 • při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého ohrožení řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. (Zde jako důkazní prostředek lze samozřejmě použít záznam z kamer vozidla linky 156)

Vzhledem k navýšení bodů u některých přestupků z 5 na 6 bodů, dochází při opakovaném spáchání k tzv. „vybodování řidiče (Dosáhne-li řidič celkového počtu 12 bodů, pozbývá právo k řízení motorového vozidla po dobu jednoho roku). V těchto případech je u takových přestupků zrušena tzv. recidiva, která vylučovala řešení těchto přestupků uložením pokuty v příkazním řízení. Strážník tedy může řešit tyto přestupky uložením pokuty v příkazním řízení bez ohledu na opakování takového přestupku v posledních 12 měsících. 

Jedná se např. o tyto přestupky: 

 • překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více,
 • neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,
 • nezastaví vozidlo na signál nebo pokyn, který přikazuje zastavit vozidlo  (zde je třeba zmínit, že řidiči který úmyslně nezastaví na pokyn (např. strážníka) k zastavení vozidla daný při usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích bude uložen správní trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řídit motorová vozidla od 4 do 6 měsíců).

Dochází ke změnám v sazbách pokut ukládaných za dopravní přestupky příkazem na místě. U speciálních skutkových podstat dopravních přestupků je nově určena spodní a horní hranice ukládané pokuty příkazem na místě např.

 • držení za jízdy tel. přístroj v ruce nebo jiným způsobem, 2500 – 3500 Kč
 • překročení rychlosti v obci o 20 km/hod a více,                    2500 –  3500 Kč
 • nezastavení na signál, který přikazuje zastavit vozidlo,         4500  - 5500 Kč
 • omezení, ohrožení chodce na přechodu,                                 2500  - 3500 Kč
 • předjíždění v případech, kdy je to zakázáno,                         4500 – 5500 Kč
 • stání na vyhrazeném parkovišti pro „O7“,                              2500 – 3500 Kč
 • nepoužití bezpečnostního pásu popř. dětské autosedačky,     1500 – 2000 Kč
 • nepoužití ochranné přilby při jízdě na motocyklu,                 1500  - 2000 Kč
 • ohrožení řidiče při přejíždění v jízdních pruzích.                   1500 – 2000 Kč

 U tzv. „zbytkových“ přestupků, slangově též označovaných jako „káčkové“ (jsou uvedeny v § 125c/1, písm. k) se snižuje horní hranice na 1500 Kč, zde zůstává i možnost řešit takové jednání rovněž domluvou. 

Podstatně se rozšiřuje škála tzv. „bodovaných přestupků“, které je strážník oprávněn řešit příkazem na místě (viz tabulka). 

Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla.

4

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km.h-1 a  více.

2

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec.

4

Ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého.

4

Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný  při řízení nebo  usměrňování  provozu na   pozemních komunikacích  anebo  při  dohledu  na  bezpečnost a  plynulost  provozu   na pozemních komunikacích osobou  k  tomu  oprávněnou.

6

Omezení chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce.

4

Nezastavení vozidla před  přechodem pro chodce v případech, kdy je povinen tak učinit.

2

Ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání.

6

Předjíždění v případech, kdy je to zakázáno.

6

Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě.

4

Vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno.

6

Na silnici pro motorová vozidla jede v protisměru nebo se otáčí nebo couvá.

6

Neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu.

2

Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dítěte.

4

Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu.

4

 

Nově je dána výjimka z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, mimo jiné, též vozidlům obecní policie užít chodník při plnění úkolů obecní policie. Dále mají nově výjimku ze zastavení a stání v době od 5:00 do 19:00 tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a kolejí jízdní pruh 3,5 m a na dopravním okruhu, kde je zákaz stání.

Nově musí mít cyklistickou přilbu, vedle cyklistů mladších 18 let, i přepravované osoby na jízdním kole. Logicky doplnila novela povinnost použít ochranou přilbu i osobám přepravovaným na jízdním kole. Dle současné právní úpravy může paradoxně docházet k situaci, kdy 17ti letý cyklista musí mít přilbu, ale jím přepravovaná 6ti letá osoba jí mít nemusí. Povinnost použít ochrannou přilbu, se však nebude vztahovat na děti přepravované v přívěsném vozíku připojeném k jízdnímu kolu, neboť tímto způsobem mohou být přepravovány i velmi malé děti v horizontální poloze a použití přilby v těchto případech není možné. 

Nově budou též řešeny přestupky spočívající v překročení rychlosti:

 • Překročení o méně než 10 km/hod/příkazem na místě do 1500 Kč + 0 bodů.
 • Překročení o 10 km/hod a více/příkazem na místě 1500 – 2000 Kč + 2 body.
 • Překročení o 20 km/hod a více v obci/příkazem na místě 2500 – 3500 Kč + 4 body. 
 • Překročení o 40 km/hod a více v obci/zákaz činnosti 6 – 12 měsíců + 6 bodů. 

Povinnost mít na sobě oděvní doplňky s označením z retro reflexního materiálu, nachází-li se řidič mimo vozidlo na pozemní komunikaci v souvislosti s nouzovým stáním, platí nově i v obci.

Zavádí se nový typ dopravního prostoru tzv. „Sdílená zóna“, ve kterém by měla platit jakási rovnost mezi všemi účastníky provozu na pozemní komunikaci. Výjimku budou tvořit tramvaje a samozřejmě vozidla s právem přednosti v jízdě, kterým budou muset ostatní účastníci pohybující se ve sdílené zóně uvolnit prostor pro projetí. Zajímavostí je, že je v této zóně poprvé upraveno stání jízdních kol jen na místech k tomu určených. V tomto případě se dá předpokládat záměr omezující možnost státní elektro koloběžek na libovolném místě. Pro vaši představu se dá považovat za prostor typický pro sdílenou zónu například brněnské náměstí Svobody či do budoucna po převedení tramvajových linek i Václavské náměstí. Dopravní značka pro Sdílenou zónu v tuto chvíli (začátek října 2023) nebyla vyhláškou Ministerstva dopravy ČR ještě stanovena.

Nově se také zavádí v dopravě pojem poskytovatelé terénních sociálních služeb a to v oblasti stání. Vozidla označena příslušnou parkovací kartou budou mít stejná práva, jako vozidla označená kartou „lékař ve službě“ a „domácí zdravotní péče“. V tomto případě se bude jednat o sociální pracovníky, například z domovů pro seniory, kteří budou poskytovat nejrůznější služby či rozvážet obědy a podobně.

V oblasti řidičských oprávnění nastaly rovněž menší úpravy. Pro běžného smrtelníka, asi ne zcela k využití, bude možnost řídit sněžný skútr jen se skupinou B a to od 21 let věku (do teď k řízení sněžného skútru bylo zapotřebí oprávnění skupiny A na motocykl). Co je však podstatnější úprava, je prolomení několik desítek let trvající hranice hmotnosti 3,5 tuny. To se ovšem netýká běžných osobních vozidel, ale dodávek. U osobních vozidel se dá úprava maximální povolené hmotnosti předpokládat také, ale časem a to díky skokovému růstu elektromobilů, které svou hmotností běžné konvenční pohony výrazně převyšují. U dodávek novela hovoří takto: Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B osobě, která je jeho držitelem nejméně 2 roky, opravňuje také k řízení vozidel bez přípojného vozidla, která jsou určena pro přepravu nákladu a jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, pokud:

a) jde o vozidla používající alespoň zčásti jako palivo nebo zdroj energie elektřinu, vodík, stlačený nebo zkapalněný zemní plyn, včetně biometanu, zkapalněný ropný plyn nebo mechanickou energii ze zásobníku nebo zdroje ve vozidle, včetně odpadního tepla…     

Čas rozhodne

Bodový systém se dočkal největší aktualizace od svého zrodu v roce 2006. Novela zjednodušuje i zpřehledňuje systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější a nejnebezpečnější přestupky. Pro strážníky městských a obecních policií zavádí celou řadu novinek, které rozšiřují jejich pravomoci. Dojde tak k podstatnému odlehčení práce správních orgánů, ale na druhou stranu přibude práce v terénu. Osobně se domnívám, že z hlediska otázky trestu za přestupek je okamžitá pokuta daleko účinnější než pozdější jednání na úřadu. Trest má následovat okamžitě (umožňuje-li to platná legislativa).

Novela však přináší konkrétně pro Prahu také jednu zajímavost ohledně správních orgánů. Dosud platilo, že veškeré přestupky, mimo parkování na zónách, řešil s řidiči Magistrát hl. m. Prahy a odvolací instancí bylo samotné Ministerstvo dopravy ČR. Od poloviny roku 2024 ovšem nastává jiná praxe. Všechny přestupky v dopravě bude řešit příslušná městská část a odvolací instancí bude Magistrát hl. m. Prahy. Ministerstvo z tohoto kolotoče vypadlo. Je otázkou, jak budou nárůst administrativy zvládat jednotlivé odbory městských částí, ale to ukáže až praxe. Stejně tak nám praxe ukáže, zda bylo správným rozhodnutím zvednout maximální rychlost na dálnicích na sto padesát km/h či zavést řidičské oprávnění od 17 let a na zkoušku.

„Na silnici není prakticky žádný provoz až do chvíle, kdy potřebujete odbočit doleva.“ (Murphyho zákon)

Zobrazení: 971