Třistašedesátjednička opět v novém

Rubrika: Naše téma Zveřejněno: pátek 26. listopad 2021 Autor Jaroslav Urban Vytisknout E-mail

Co se mění pro strážníky obecních a městských policií od 1. ledna 2022 

V září poslanci schválili zákon 365/2021 Sb. Tímto zákonem se mění jeden ze stěžejních zákonů pro naši práci, a to zákon o provozu na pozemních komunikacích. Novela nabyde účinnosti prvního ledna a strážníkům přináší několik nových pravomocí.

Už několik dnů po schválení novely si novináři a různí vtipálci vzali na paškál jednu z novinek. Terčem nejen kritiky, ale i vtipů, se stala povinnost řidičů zachovat boční odstup při předjíždění cyklisty minimálně 1,5 metru. Kdo z nás neviděl aspoň jeden vtip na tohle ustanovení...?

Ustanovení možná bohulibé, v praxi tak trochu nic proti ničemu. Paragraf 17, odstavec 6 říká, že: „Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. (...)“ Je-li nějaká povinnost, měla by se dodržovat. V tomto případě to znamená, že cyklistu nelze předjet tam, kde nemůže být daná vzdálenost dodržena. Každý z nás už v duchu vidí kolony pomalu se vlekoucích vozidel na úzkých silnicích, za jejichž volanty sedí klidní a trpěliví řidiči, kteří čekají na širší úsek, aby konečně cyklistu předjeli. No, taky se vám to moc nezdá, že?

Kromě případné zkoušky tolerance řidičů se objevuje další problém: prokazování a dokumentace. Z mnoha stran už zazněly argumenty, že v praxi je porušení této povinnosti nedokazatelné. I palubní kamera bude totiž zabírat situaci pod určitým úhlem a dojde tak ke zkreslení. Asi jako u posuzování ofsajdu ve fotbalovém zápase, kdy jednu situaci zabírají tři kamery a záběry každé z nich ukáží pokaždé něco jiného...

Dodejme, že v místech, kde je předepsaná maximální rychlost 30 km/hod., se povinnost bočního odstupu snižuje na jeden metr.

A pro úplnost připomeňme, že ustanovení o tomhle odstupu neplatí, je-li na komunikaci zřízen jízdní pruh pro cyklisty. V takovém případě nejde samozřejmě o předjíždění, ale o jízdu v jízdních pruzích, kterou zmiňovaný § 17, odst. 6 legislativně nepokryje.

Zůstaňme u cyklistiky. I když těžko říci, zda se jedná o cyklistiku... Po různých právních tahanicích a dlouhých soudních jednáních mezi městy a provozovateli se zákonodárce rozhodl definitivně učinit přítrž jednomu z nešvarů (nejen) v pražském centru. Zkrátka a dobře se rozhodl z měst vytlačit tzv. pivní kola.Přesná znění paragrafů jsou poněkud nudná, a přestože nechci čtenáře ani nudit, ani odradit od dalšího čtení, je třeba tady přesné znění § 9, odstavce 8 uvést. Budiž mi malou omluvou, že jen ve zkrácené podobě: „Přepravovaná osoba, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, bržděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), nesmí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (...)“ A stejný odstavec o něco dále pokračuje: „Přepravovaná osoba podle předchozí věty je povinna podrobit se na výzvu (...) strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
Doposud musel být střízlivý jen řidič, zatímco „posádka na palubě“ mohla pít piva a jiného alkoholu, až se hory zelenaly. Pivní kola jsou touto novelou, resp. novým ustanovením odsouzena k zániku. Ledaže by se provozovatelé těchto recesistických výletů a rozluček se svobodou přeorientovali na kofolu a minerálku... Ale to už by asi za jízdy nebyla taková legrace... A navíc by asi ani zákazníky nové označení „minerálkové kolo“ tolik nepřitahovalo...

❞ Pivní kola jsou touto novelou, resp. novým ustanovením odsouzena k zániku...

Strážníci tak dostali oprávnění (§ 9, odst. 8) vyzvat všechny účastníky podobné jízdy, aby se podrobili zjištění, zda nejsou ovlivněni alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Případná sankce? Přestupek může strážník řešit příkazem na místě do dvou tisíc korun (podle paragrafu 125c, odst. 1, písmeno k).

Možná stojí za zmínku, že tenhle zákaz může postihnout i spolujezdce na motocyklu nebo skútru. Protože i oni mají možnost zasahovat do udržování rovnováhy a tím se podílet na řízení vozidla. Doposud se spolujezdec musel řídit pouze ustanovením § 9, odst. 1, písm. c) „neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla“, nyní nesmí být ovlivněn ani alkoholem, ani jinou návykovou látkou. V praxi se ke zjištění, zda je spolujezdec na motocyklu nebo skútru ovlivněný alkoholem nebo jinou návykovou látkou bude nejspíš přistupovat až v případě dopravní nehody, ale kdo ví...? Nicméně i zde mohou strážníci využít svého oprávnění v případě důvodného podezření na porušení povinností spolujezdce.Vyhrazené jízdní pruhy... Především se jedná o vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy MHD, vozidla TAXI, složky IZS a MPP. Co se vyhrazených jízdních pruhů týká, dostali strážníci oprávnění řešit příkazem na místě hned dvě porušení zákona. Nejen neoprávněnou jízdu ve vyhrazeném jízdním pruhu, ale i porušení paragrafu 14, odstavec 2: „Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla.“ Pokud řidič nedodrží toto ustanovení, pak je v pravomoci strážníků udělit pokutu příkazem na místě do výše 2.000 Kč.

❞ Od prvního ledna se podobné výjimky týkají i vozidel, která jsou označena jako „vozidla poskytovatele domácí péče“...

Lékař ve službě… Jakmile vozidlo mělo za sklem toto označení, mělo určité výjimky. Řidič mohl vozidlo zaparkovat v obytné zóně, mohl vjíždět do obytných a pěších zón, nemusel za určitých okolností dodržovat zákazy stání... Od prvního ledna se podobné výjimky týkají i vozidel, která jsou označena jako „vozidla poskytovatele domácí péče“. Ministerstvo dopravy zatím nestanovilo piktogram pro tuto službu, ale to může svou vyhláškou učinit ze dne na den.

A na závěr je třeba zmínit další významnou změnu zákona, kterou je neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Doposud je sankce samozřejmě nejen odtah, ale podle § 125c, odst. 1, písmeno f), bod 11 i možnost řešení příkazem na místě do 2.500 Kč. Ale od prvního ledna se za oba přestupky také majiteli vozidla navíc přičítají dva body do registru řidiče.

Body se samozřejmě nepřičítají ihned po odtahu, ale až po projednání přestupku. Body přiděluje obec s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště.


Poděkování: Mgr. Jiří Filler

Zobrazení: 2829